เทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

เทคโนโลยี คำสั้น ๆ ที่สามารถสะท้อนหลายสิ่งรอบตัว บุคคุล สังคม ภูมิปัญญา หรือแม้กระทั้งวิถีชีวิต ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งได้ด้วยตัวของมันเอง เทคโนโลยีคือสิ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลของเทคโนโลยีด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ แสงสว่างที่สาดส่องของเทคโนโลยีย่อมสะท้อนเงามืดที่คลืบคลานเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวเสมอ แต่ถึงกระนั้นแล้วด้วยยุคสมัยที่เรากำลังดำรงอยู่นี้นั้น ก็ทำให้เราไม่อาจหลีกหนีจากเทคโนโลยีไปได้ เทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไม่รู้ตัว เปรียบเสมือนส่วนที่เข้ามาเติมเต็มลมหายใจก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกินเลยไปนัก เนื่องจากเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ปัจจัยสี่ที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตเหล่านี้นั้นล้วนถูกเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุก ๆ มิติ

เราสามารถสั่งอาหารได้ง่ายขึ้นก็เกิดจากเทคโนโลยี เราสามารถผลิตเสื้อผ้าที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นก็เกิดจากเทคโนโลยี  เราสามารถสร้างบ้านให้เป็นบ้านในฝันได้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย และยังรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่รุมเล้าก็ได้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งสิ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั้นส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีในการดำเนินชีวิตของเราทุกคน

ทุกคนล้วนปรับตัวล้อไปกับเทคโนโลยี เพราะมนุษย์เชื่อว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นง่ายขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามนั้น เทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำของมนุษย์นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าถึงเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ฉุกคิดถึงสิ่งเหล่านี้นักแต่หากเราลองถอยหลังสักก้าวย้อนกลับมามองกลุ่มคนผู้ที่ไม่ได้รับการเข้าถึงซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วนั้น ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างออกไป อาจจะไม่สามารถบอกได้เต็มปากว่าผู้ที่ได้ครองเทคโนโลยีมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าแน่

แต่เราจะเห็นภาพความแตกต่างของขีดจำกัดในการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปมีอิทธิพลกับมันอย่างแน่นอน จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์นั้น ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคล สังคม อย่างกว้างขวาง ซึ่งแปลว่าทุก ๆ ชีวิตได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  หวยออนไลน์